Eseje

Etela Farkašová: Priestory

Priestory detstva, dozrievania, stávania sa… Bolo by ich možné nazvať priestormi mojich minulých, mojich prvotnýchja, čiastočiek usádzajúcich sa v postupne utváraných vrstvách. Aj priestormi spoluurčujúcimi